Podklady pro ocenění:

* výpis z katastru nemovitostí (stáří max. 3 měsíce) 

* kopie katastrální mapy 

* nabývací titul ke stavbě, pozemku (kupní smlouva, darovací smlouva - pokud jsou omezení - věcná břemena, atd.)

* jakékoliv ocenění z minulosti - tržní ocenění, znalecký posudek

* kolaudační rozhodnutí, stavební povolení

* projektová dokumentace - stavební část, technická zpráva, geometrický plán

* rozpočet - náklady na výstavbu, popř. smlouva o dílo (není nutná)

* nájemní smlouvy

* omezení vlastnického práva doložit smlouvou - věcná břemena, doživotní užívání, ...

 S ohledem na typ oceňované nemovitosti a složitosti odhadu může být rozsah podkladů upraven. Podklady z katastru nemovitostí po dohodě zajistím. 

Konkrétní seznam požadovaných dokladů bude upřesněn při sjednání místního šetření.